Wczytuję dane...
Regulamin wersja archiwalna 2.0 z dnia 10.09.2014

Regulamin sklepu wersja  ARCHIWALNA 2.0
obowiązywała w okresie 10.09.2014 - 24.12.2014

 

 

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne, definicje i specyfikacja techniczna

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży detalicznej Produktów przez Sklep internetowy Omnes.pl przy wykorzystaniu sieci internet oraz innych środków porozumiewania się na odległość, a także zasady korzystania z oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a w szczególności zapoznanie się z nim przed złożeniem Zamówienia w Sklepie.
 4. Regulamin nie ma zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Zamawiającego przez osoby trzecie za pośrednictwem Sklepu lub Serwisu, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych takich usług.

 

§ 2

 1. Sprzedawcą, operatorem i właścicielem Serwisu oraz Sklepu, a także usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Fundusz Hipoteczny OMNES spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-025) przy ulicy Wierzbowej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000416358, posługująca się numerami NIP 955-23-32-153 i REGON 321188972.
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  • 1) umożliwienie Zamawiającym składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sklep w celu zawarcia Umowy sprzedaży na odległość,
  • 2) udzielenie Zamawiającym informacji o Produktach oferowanych przez Sklep,
  • 3) newsletter.

 

§ 3

 1. Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów należy przez nie rozumieć:
  • 1) Regulamin - niniejszy regulamin,
  • 2) K.c. - ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
  • 3) Sprzedawca - Fundusz Hipoteczny OMNES spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-025) przy ulicy Wierzbowej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000416358, posługująca się numerami NIP 955-23-32-153 i REGON 321188972,
  • 4) Sklep - sklep internetowy Sprzedawcy zlokalizowany pod adresem sieciowym www.Omnes.pl,
  • 5) Serwis - system stron internetowych Sklepu będący elektroniczną platformą przeznaczoną do składania i przyjmowania Zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży na odległość, a także do prezentacji Oferty handlowej Sprzedawcy,
  • 6) Usługi elektroniczne - usługi Serwisu świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy ś.u.d.e.,
  • 7) Użytkownik - każdą osobę korzystającą z Serwisu w sposób niezmierzający do złożenia Zamówienia,
  • 8) Formularz rejestracyjny - formularz będący odrębną częścią Serwisu, lub częścią Formularza zamówienia, wypełniany przy rejestracji i służący do założenia Konta w Serwisie,
  • 9) Użytkownik Konta - korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie i posiada w nim aktywne Konto użytkownika,
  • 10) Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych w ramach Serwisu dla Użytkownika Konta, służących składaniu Zamówień w Sklepie i zarządzaniu nimi przez Zamawiającego,
  • 11) Zamawiający - osobę fizyczną, której przepisy szczególne przyznają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamawiającą Produkty w Sklepie za pośrednictwem Serwisu, drogą telefoniczną lub inną drogą porozumiewania się na odległość,
  • 12) Konsument - Zamawiającego jako osobę fizyczną, która zamawia Produkty wyłącznie na własny użytek niezwiązany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby,
  • 13) Produkty - towary prezentowane w Serwisie i oferowane w sprzedaży przez Sklep, a także towary objęte Zamówieniem oraz stanowiące w przypadkach określonych Regulaminem przedmiot dostawy.
  • 14) Produkt gotowy - Produkt dostępny w ofercie producenta w stanie gotowym do użytku bez konieczności jego uprzedniego przepuszczenia przez linię technologiczną lub montażową w związku z koniecznością doposażenia lub modyfikacji wynikającą ze złożonego przez Zamawiającego Zamówienia,
  • 15) Produkt modyfikowany - Produkt, który przed dostarczeniem go Zamawiającemu wymaga doposażenia lub modyfikacji zgodnie ze złożonym w Zamówieniu zapotrzebowaniem Zamawiającego. W szczególności za Produkt modyfikowany uważa się Produkt przy wyborze, którego Zamawiający dokonuje wyboru poszczególnych elementów wyposażenia lub fizycznych i funkcjonalnych cech Produktu,
  • 16) Cena - cenę detaliczną Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nieuwzględniającą opłat za pakowanie, wysyłkę i dostawę, wyrażoną w złotych polskich i w wartości brutto wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT),
  • 17) Oferta handlowa - zbiór publikowanych w Serwisie informacji o Produktach oferowanych w sprzedaży przez Sklep, stanowiący zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 K.c, a także informacji o promocjach i rabatach,
  • 18) Koszyk - wirtualny koszyk na Produkty przeznaczony do umieszczania w nim Produktów wybranych w celu ich zakupu podczas przeglądania Oferty handlowej Sklepu,
  • 19) Formularz zamówienia - formularz pozwalający przetworzyć dane z Koszyka na treść Zamówienia,
  • 20) Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość zamawianych Produktów,
  • 21) Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów K.c., której przedmiot stanowią Produkty, zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym z wykorzystaniem Serwisu lub innych środków porozumiewania się na odległość,
  • 22) System - system teleinformatyczny jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
  • 23) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  • 24) Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej,
  • 25) Baza Danych - zbiór niezależnych danych o Produktach oraz innych materiałów i elementów zgromadzonych, przechowywanych i porządkowanych elektronicznie w ramach Serwisu oraz udostępnianych Użytkownikowi poprzez Serwis indywidualnie w sposób elektroniczny, jako zbiór wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego Sprzedawcy w celu jego sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości.
  • 26) Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne, etc.),
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwrocie Produktu do Sprzedawcy, adresem właściwym do kierowania oświadczeń i przesyłek zawierających zwroty jest adres siedziby Sprzedawcy wskazany w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu,, chyba, że w drodze indywidualnych ustaleń z Zamawiającym Sprzedawca wskazał adres alternatywny.

 

§ 4

 1. Serwis jest systemem stron internetowych umieszczonych na serwerze sieciowym, opartym na publicznie dostępnych i otwartych standardach, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających Bazy Danych, pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagany jest po stronie Użytkownika komputer lub podobnie działające urządzenie, stacjonarne lub mobilne, zaopatrzone w połączenie z siecią Internet i wyposażone w przeglądarkę internetową z włączona obsługą plików cookies umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie dokumentów HTML i aktywne konto poczty elektronicznej zgodne z protokołem POP3/SMTP.
 3. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zamawiający powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą, którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do Serwisu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 

Rozdział II
Zakres, ogólne warunki i zasady korzystania z Serwisu

 

§ 5

 1. W ramach Serwisu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi elektronicznej w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi elektronicznej, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.

 

§ 6

 1. Każda osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest w szczególności do:
  • 1) korzystania z Usług elektronicznych w sposób nie zakłócający ich funkcjonowania,
  • 2) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie nie zamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla tej osoby,
  • 3) korzystania z Usługi elektronicznej w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
  • 4) niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.
 2. Każdy Użytkownik Konta lub Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Rozdział III
Informacja handlowa

 

§ 7

 1. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu K.c., lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 K.c.
 2. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie stanowią informację handlową.

 

§ 8

 1. Ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest Cena widniejąca w Umowie sprzedaży.
 2. Ceny nie zawierają kosztów pakowania, wysyłki i dostawy. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia wraz z wszystkimi kosztami dodatkowymi prezentowana jest Zamawiającemu w podsumowaniu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem do Systemu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen z zastrzeżeniem, że dla Umów zawartych przed zmianą zastosowanie mają Ceny określone w Umowie sprzedaży.
 4. Promocje i wyprzedaże Produktów Sprzedawca może ustanowić i zakończyć w każdym czasie, a także zmienić w każdym czasie warunki trwających promocji lub wyprzedaży, przy czym zmiany takie nie wywołują skutków w Umowach zawartych przed wprowadzeniem zmian.

 

Rozdział IV
Rejestracja i utworzenie Konta w Serwisie

 

§ 9

 1. Za wyjątkiem Konsumentów chcących skorzystać z opcji zapłaty za pobraniem, Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa, a Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień bez uprzedniej rejestracji i utworzenia Konta.
 2. Bezpłatna rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza rejestracyjnego, w którym osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest podać wymagane tym formularzem dane oraz oświadczyć, że zapoznała się Regulaminem, a także ustanowić hasło do Konta, po czym Sprzedawca utworzy w Serwisie dla Użytkownika unikalne Konto o nazwie będącej podanym przy rejestracji loginem.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta, a także do usunięcia, Konta już utworzonego, jeśli podane przy rejestracji dane okażą się błędne lub fałszywe.

 

Rozdział V
Składanie i przyjmowanie Zamówień za pośrednictwem Serwisu

 

§ 10

 1. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
 2. Zamawiający, w celu złożenia Zamówienia, winien wybrać na stronach Sklepu i dodać do Koszyka interesujące go Produkty oraz określić ich zamawianą ilość. Do chwili przetworzenia danych z Koszyka na treść Zamówienia zawartość Koszyka może być modyfikowana przez Zamawiającego.
 3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie wymaganych pól Formularza zamówienia wraz z zawartymi na tym formularzu oświadczeniami, a następnie jego zatwierdzenie i wysłanie do Systemu.
 4. Zamawiający składając Zamówienie oznacza swój wybór w zakresie sposobu zapłaty i sposobu dostawy Produktów.
 5. 5. Sprzedawca, w związku z prowadzeniem sprzedaży detalicznej, zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów lub innych ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Produktów oraz minimalnej i maksymalnej wartości Zamówienia. W przypadku złożenia Zamówienia niespełniającego określonych limitów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Zamawiającym warunkach.

 

§ 11

 1. Sprzedawca uzależnia przyjęcie Zamówienia do realizacji między innymi od złożenia przez Zamawiającego wraz z Zamówieniem oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Sprzedawca w uzasadnionych przypadkach może uzależnić przyjęcie Zamówienia do realizacji od potwierdzenia Zamówienia przez Zamawiającego. Za uzasadniony przypadek uważa się na przykład błąd w zamówieniu lub inną jego wadę powodującą, że intencje Zamawiającego nie są dla Sprzedawcy dosyć jasne by zrealizować zamówienie.
 3. Przyjmując Zamówienie do realizacji Sprzedawca najdalej w następującym po złożeniu Zamówienia dniu roboczym przesyła na adres poczty elektronicznej Zamawiającego informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, stanowiącą jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.

 

§ 12

 1. Sprzedawca odmówi realizacji Zamówienia złożonego z naruszeniem postanowień Regulaminu lub niespełniającego wymogów Regulaminu a także, gdy Zamawiający nie wywiązał się z Umowy sprzedaży zawartej do jego wcześniejszego Zamówienia.
 2. Decyzja Sprzedawcy o odmowie przyjęcia Zlecenia do realizacji wysyłana jest Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. Decyzja, poza wskazaniem powodu odmowy, nie wymaga szerszego uzasadnienia.

 

Rozdział VI
Odrębne zasady składania i przyjmowania Zamówień faksem lub pocztą elektroniczną

 

§ 13

W zakresie nie uregulowanym postanowieniami tego rozdziału do składania i przyjmowania Zamówień faksem lub pocztą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału V Regulaminu.

 

§ 14

Jeżeli strony Umowy sprzedaży zawartej w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu nie zawarły tej umowy w odrębnej formie, np. w wyniku indywidualnych negocjacji lub złożenia i przyjęcia oferty cenowej, niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawartej w wyniku przyjęcia przez Sprzedawcę do realizacji Zamówienia złożonego faksem lub pocztą elektroniczną.

 

§ 15

W przypadku Zamówień składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca wyłącza możliwość zapłaty za pobraniem. Zamawiający będący Konsumentem chcący skorzystać z tej formy zapłaty ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu.

 

Rozdział VII
Umowy

 

§ 16

Miejscem zawarcia każdej umowy w oparciu o Regulamin jest adres siedziby Sprzedawcy. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

§ 17

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i przesłania do Systemu Formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu (w przypadku braku rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem tej umowy.
 3. Użytkownik Konta, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
 4. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Konta postanowień Regulaminu.

 

§ 18

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w sposób opisany w § 11 ust. 3 Regulaminu, a jej integralną częścią jest ten Regulamin.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest o świadczenie jednorazowe, przy czym każde z Zamówień przyjętych do realizacji stanowi podstawę do zawarcia odrębnej Umowy sprzedaży.
 3. Przedmiotem Umowy sprzedaży jest sprzedaż Produktów objętych przyjętym do realizacji Zamówieniem.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas oznaczony terminem realizacji Zamówienia, o którym mowa w § 21 Regulaminu.
 5. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazany przez Zamawiającego adres dostawy zamówionych Produktów.
 6. Umowa wygasa z chwilą spełnienia przez Strony świadczeń, do których się zobowiązały Umową sprzedaży lub ulega rozwiązaniu w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 19

Poprzez zawarcie Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje do realizacji Zamówienia zgodnie z jego treścią i specyfikacją w terminie zakreślonym Umową, a Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty za Produkty oraz do terminowego odbioru przesyłki z zamówionymi Produktami.

 

Rozdział VIII
Realizacja Zamówień oraz płatności, dostawa i odbiór przesyłek

 

§ 20

 1. Zamawiający składając Zamówienie ma do wyboru następujące sposoby płatności za zamówione Produkty:
  • 1) zapłata kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych będącego udostępnianą przez Serwis usługą operatora zewnętrznego,
  • 2) zapłata tradycyjnym przelewem bankowym dokonywanym indywidualnie po złożeniu Zamówienia,
  • 3) zapłata za tzw. pobraniem w chwili doręczenia przesyłki - opcja dostępna, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 tego paragrafu, wyłącznie dla Zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu przez Konsumentów posiadających Konto użytkownika oraz, gdy adres dostawy znajduje się na terytorium Polski. Aby skorzystać z tej formy zapłaty Konsument o wyborze tej formy płatności winien przed złożeniem zamówienia poinformować Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Zapłata w sposób określony w ust. 1 pkt. 1 i 2 następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy wygenerowany w Formularzu zamówienia przy składaniu Zamówienia i wskazany w tym formularzu oraz w Zamówieniu i wystawionej do niego fakturze VAT.
 3. Za dzień zapłaty uważa się:
  • 1) dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy - w przypadku płatności przelewem,
  • 2) pozytywny wynik autoryzacji zwrócony do Sprzedawcy przez operatora - w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych,
  • 3) dzień odbioru zamówionych Produktów - w przypadku płatności za pobraniem.
 4. Udostępniona dla Konsumentów zapłata za pobraniem ograniczona jest wyłącznie do Produktów gotowych przeznaczonych do konsumenckiego użytku domowego nabywanych w ilościach niewskazujących na cele handlowe zakupu oraz na działalność gospodarczą lub zawodową Zamawiającego. Zapłata za pobraniem wyłączona jest przy zakupie przez Konsumentów Produktów modyfikowanych oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do stosowania w warunkach szpitalnych, klinicznych, laboratoryjnych, wszelkiego rodzaju ratownictwa, a także w warunkach gabinetów medycznych i rehabilitacyjnych oraz zorganizowanych placówek opiekuńczych i sanatoryjnych lub innych im podobnych placówek.
 5. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów do momentu zapłaty ich ceny.
 6. Zawarcie transakcji sprzedaży Sprzedawca dokumentuje fakturą VAT wystawianą na dane Zamawiającego podane w Formularzu zamówienia w takiej pisowni jak zostały przez Zamawiającego wpisane. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zliczania, w pierwszej pozycji tej faktury, ceny produktu wraz z kosztami dostawy.

 

§ 21

 1. Obowiązującą formą dostawy zakupionych w Sklepie Produktów jest dostawa przesyłką kurierską. Koszty przesyłki i pakowania są widoczne dla Zamawiającego w Formularzu zamówienia podczas składania Zamówienia.
 2. Dostawa oznacza dostarczenie przesyłki z zamówionymi Produktami pod adres wskazany w Zamówieniu. Ewentualne wniesienie paczek przesyłki do pomieszczeń Zamawiającego, ich rozpakowanie i ustawienie spoczywa na Zamawiającym.
 3. Zasadniczy termin realizacji Zamówienia widoczny jest przy każdym z oferowanych w Sklepie Produktów i oznaczony jest w dniach roboczych lub w tygodniach. Termin ten obowiązuje wyłącznie w przypadku zamawiania Produktów gotowych.
 4. W przypadku Produktów modyfikowanych termin, o którym mowa w ust. 3, należy traktować jako przybliżony termin realizacji Zamówienia, którego ostateczny termin zrealizowania wynikał będzie z zakresu dokonanych indywidualnie przez Zamawiającego wyborów poszczególnych elementów wyposażenia lub fizycznych i funkcjonalnych cech Produktu oraz ze związanego z tymi wyborami terminu realizacji przez producenta albo dystrybutora Produktu.
 5. Sprzedawca informuje, że terminy wykonania Produktów modyfikowanych przez producentów i dystrybutorów nie zależą od Sprzedawcy.
 6. W przypadku płatności za pobraniem bieg terminu realizacji Zamówienia liczony jest od dnia następującego po dacie zawarcia Umowy, w pozostałych przypadkach od dnia następującego po dniu zapłaty za Zamówienie w rozumieniu § 20 ust. 3 Regulaminu.
 7. Termin realizacji Zamówienia oznacza termin, w którym Sprzedawca wysyła Produkty do Zamawiającego. Czas trwania dostawy od jej wysyłki do dnia dostarczenia zależy między innymi od odległości i rodzaju przesyłki. Dostawa przesyłek paczkowanych na terenie Polski trwa zwykle od 1 do 2 dni roboczych, zaś przesyłek paletowanych do 5 dni. Dostawa przesyłek wysyłanych poza granice Polski trwa nie mniej niż 3 dni robocze.
 8. Sprzedawca by skrócić czas oczekiwania Zamawiającego może, tam, gdzie jest to możliwe, organizować dostawę zamówionych Produktów bezpośrednio z magazynu producenta lub dystrybutora z pominięciem loco Sprzedawcy.
 9. Po zrealizowaniu Zamówienia, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Zamawiającym jest zobowiązany przesłać Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Zaproszenie jest wysyłane za pośrednictwem usługodawcy zewnętrznego świadczącego w tym zakresie usługę wykonawczą dla Sprzedawcy. Zamawiający nie jest zobowiązany do wypełnienia ankiety.

 

§ 22

 1. W razie wystąpienia braku Produktu objętego realizowanym Zamówieniem i uzasadnionego prawdopodobieństwa, że Sprzedawca nie będzie w stanie dostarczyć Zamawiającemu tego produktu w umówionym terminie, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego na jego adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. Zamawiającemu przysługuje w tym przypadku prawo do rezygnacji z Zamówienia w całości i odstąpienia od Umowy ze zwrotem od Sprzedawcy wpłaconej dotychczas sumy pieniężnej w całości, albo do rezygnacji z niedostępnego Produktu lub do jego zamiany na inny dostępny Produkt o zbliżonych właściwościach i cenie.
 2. W przypadku rezygnacji z niedostępnego Produktu, za który Zamawiający dokonał już zapłaty, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu kwotę pieniężną odpowiadającą cenie niedostępnego Produktu.

 

§ 23

Przy sprzedaży Produktów objętych promocją lub wyprzedażą realizacja Zamówień następuje według kolejności ich dekretacji do realizacji w oparciu o postanowienia § 21 ust. 6 Regulaminu, aż do wyczerpania partii Produktów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą.

 

§ 24

 1. Przy odbiorze przesyłki Zamawiający winien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, a także sprawdzić czy zawartość przesyłki nie nosi śladów uszkodzeń i zgodna jest z treścią Zamówienia oraz listem przewozowym.
 2. W przypadku stwierdzonego uszkodzenia zawartości przesyłki Zamawiający winien żądać sporządzenia przez kuriera stosownego protokołu (druk protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) z wyszczególnieniem wszystkich wad, uszkodzeń i braków, po czym niezwłocznie zawiadomić pocztą elektroniczną o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe odbiorca przesyłki może żądać od firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę sporządzenia protokołu szkody w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru przesyłki przez adresata.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z treścią Zamówienia Zamawiający winien niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę.
 4. W przypadku niepodjęcia przesyłki przez Zamawiającego kosztami jej zwrotu i ewentualnej ponownej wysyłki zostanie obciążony Zamawiający, za wyjątkiem przypadków, gdy Zamawiającym jest Konsument a do podjęcia pierwszej przesyłki nie doszło w wyniku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub, za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

 

Rozdział IX
Odstąpienie od Umowy, zwroty

 

§ 25

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 26 Regulaminu, Zamawiający będący Konsumentem może od Umowy odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni liczonym od dnia wydania Produktu objętego Zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik do Regulaminu.
 2. W razie odstąpienia, Umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot Produktu przez Konsumenta do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie. Zwracane Produkty wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz z dostarczonymi dokumentami sprzedaży powinny zostać opakowane w sposób zapewniający bezpieczny i niepowodujący uszkodzeń Produktów transport. Koszt pakowania i odesłania produktów ponosi Konsument.
 4. Konsument, który przed odstąpieniem od Umowy dokonał jakichkolwiek przedpłat, w razie skutecznego odstąpienia od Umowy, otrzyma w ciągu 14 dni zwrot wpłaconej kwoty w pełnej wysokości przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na adres Konsumenta wskazany w Zamówieniu wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od daty dokonania przedpłaty do dnia zwrotu.

 

§ 26

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi między innymi w zakresie:

 • 1) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • 2) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Pełny katalog wyłączeń prawa do odstąpienia od Umowy reguluje art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

§ 27

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego będącego Konsumentem wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność zakupionego przez Konsumenta Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 

§ 28

Sprzedawca może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży po upływie 7 dni od jej zawarcia w przypadku braku zapłaty za złożone Zamówienie w sytuacji, gdy Zamawiający składając Zamówienie zadeklarował zapłatę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

Rozdział X
Gwarancja, serwis i reklamacje Produktów

 

§ 29

 1. Produkty objęte są gwarancją producenta lub importera albo dystrybutora Produktu. Okres gwarancji jest uzależniony od warunków udzielanej gwarancji.
 2. W większości przypadków dołączona do produktu karta gwarancyjna zawiera wykaz punktów serwisowych realizujących zadania serwisu gwarancyjnego producenta, importera lub dystrybutora.

 

§ 30

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Produktów oraz zasady wnoszenia reklamacji w przypadku Zamawiających będących Konsumentami określają postanowienia § 32 Regulaminu, w pozostałych przypadkach zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień § 31 Regulaminu.
 2. Różnice pomiędzy wyglądem Produktu prezentowanego w Sklepie a wyglądem Produktu dostarczonego do Zamawiającego wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§ 31

 1. Zamawiający, niebędący Konsumentem, może składać reklamacje w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem na kopercie „Reklamacja”. Zastrzeżenia lub uwagi składane w inny sposób nie będą traktowane jak reklamacje.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej oznaczenie Zamawiającego, adres do doręczeń, numer Umowy lub Zamówienia, określenie Produktu, którego reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację oraz określenie żądania w związku ze składaną reklamacją.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji za wady spowodowane podczas dostawy bez załączonego protokołu szkody sporządzonego przez firmę kurierską doręczającą przesyłkę.
 4. Jeżeli nie zachodzą upoważniające Zamawiającego do zwrotu Produktu przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, Zamawiający niebędący Konsumentem może zwrócić zakupiony Produkt jedynie za zgodą Sprzedawcy, na swój koszt, i tylko wtedy, gdy zwracany Produkt jest nieużywany w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
 5. W przypadku zwrotu Produktu z powodu jego wady Zamawiającemu przysługuje zwrot wniesionej za objęty reklamacją Produkt ceny w pełnej wysokości. W pozostałych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia z kwoty podlegającej zwrotowi kosztów obsługi Zamówienia i transakcji.

 

§ 32

 1. Zamawiający będący Konsumentem ma prawo wnoszenia reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z Umową, na podstawie przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 2. Konsument traci uprawnienia do reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z Umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 3 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem na kopercie „Reklamacja”.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  • 1) oznaczenie Konsumenta (imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej),
  • 2) numer Umowy lub Zamówienia,
  • 3) określenie Produktu, którego reklamacja dotyczy,
  • 4) okoliczności uzasadniające reklamację,
  • 5) określenie żądania Konsumenta w związku ze składaną reklamacją.
 5. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym Konsument winien zwrócić Sprzedawcy objęty reklamacją Produkt wraz z dokumentem sprzedaży.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Konsumenta. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie lub pocztą elektroniczną.
 7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca na swój koszt i bez zbędnej zwłoki wymieni zareklamowany Produkt na wolny od wad lub dokona Konsumentowi zwrotu ceny przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym na adres Konsumenta wskazany w Zamówieniu.
 8. W przypadku odmowy uznania reklamacji Sprzedawca w decyzji o wyniku rozpatrzenia reklamacji zamieszcza uzasadnienie odmowy oraz wskazówki dla Konsumenta o przysługujących mu prawach dochodzenia roszczeń w sytuacji, gdy nie zgadza się ze stanowiskiem Sprzedawcy.

 

Rozdział XI
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 

§ 33

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone do Sprzedawcy.
 2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w tym paragrafie, przysługuje Użytkownikowi Konta lub Zamawiającemu tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. O wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę pocztą elektroniczną na publikowany w Serwisie adres.
 4. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sprzedawcy. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje osobę składająca reklamację.

 

Rozdział XII
Odpowiedzialność

 

§ 34

Brak wykonania świadczenia którejkolwiek ze Stron z powodu wystąpienia Siły wyższej lub zdarzenia losowego niezależnego od Strony nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której siła wyższa lub zdarzenie losowe dotyczy zaniedbała niezwłocznego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

 

§ 35

 1. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za podanie podczas rejestracji lub składania Zamówienia niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby.
 2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy do wysokości szkody wyrządzonej działaniem sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w szczególności za składanie Zamówienia w sposób nierzetelny i w złej wierze, składanie fikcyjnych Zamówień oraz podawanie danych osobowych innych osób jako własnych.
 3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich składających Zamówienia z upoważnienia Zamawiającego lub na jego zlecenie.
 4. Użytkownik konta, który udostępnia osobom trzecim dane dostępu do Konta działa wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

§ 36

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub zawinionym wadliwym wykonaniem Umowy.

 

§ 37

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wynikłe z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów będących poza wpływem Sprzedawcy, oraz za problemy bądź ograniczenia techniczne oprogramowania i sprzętu Zamawiającego oraz skutki działania programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczne z przeznaczeniem lub prawem wykorzystanie sprzedanych Zamawiającemu Produktów, w szczególności za ich odsprzedaż, redystrybucję, odstąpienie lub udostępnienie osobom, dla których produkt nie jest przeznaczony do użytku.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Zamawiającego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami.

 

Rozdział XIII
Ochrona danych osobowych

 

§ 38

 1. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych Użytkowników do chwili dokonania rejestracji w Serwisie lub zawarcia Umowy. Zasady ochrony przez Sprzedawcę prywatności Użytkowników określa Klauzula ochrony prywatności publikowana w Serwisie i stanowiąca Załącznik do Regulaminu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywa się na podstawie art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych i może dotyczyć wyłącznie danych podanych dobrowolnie przez Użytkownika Konta lub Zamawiającego niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celu wystawienia dokumentów sprzedaży. Zakres i rodzaj tych danych określa Sprzedawca.
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo oraz zapewnia osobom udostępniającym swoje dane realizację uprawnień wynikających z art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania prawa, a ponadto zbiory danych osobowych administrowanych przez Sprzedawcę zostały zgłoszone do rejestracji w urzędzie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Sprzedawca nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez zgody osoby udostępniającej swoje dane, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa, w tym przepisami branżowymi regulującymi działalność firm kurierskich, firm świadczących usługi pocztowe oraz firmy będącej operatorem elektronicznego systemu płatności dostępnego w Serwisie.
 6. Po wykonaniu Umowy Sprzedawca nie będzie przetwarzał danych osobowych, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za zakupione Produkty i koszty ich dostaw.

 

§ 39

 1. Sprzedawca nie wykorzystuje zgromadzonych danych osobowych do przesyłania niezamówionych informacji handlowych.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres elektroniczny Użytkownika Konta lub Zamawiającego komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną, Zamówień i wykonywaniem Umów.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do otrzymania zgody osoby udostępniającej swój adres poczty elektronicznej na wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Użytkownik Konta lub Zamawiający wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji przy rejestracji Konta, lub w terminie późniejszym, i udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 4. Użytkownik Konta lub Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od Sprzedawcy.

 

§ 40

 1. Informacje niezbędne do dokonania przelewu poprzez system płatności elektronicznej podawane przez Zamawiającego w trakcie opłacania Zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach zewnętrznej infrastruktury operatora systemu płatności używającej zabezpieczeń technicznych transmisji i jej danych.
 2. Sprzedawca nie posiada dostępu do numerów kart kredytowych ani kodów CVV i CV2 płatności realizowanych przez Zamawiających poprzez system płatności elektronicznej.

 

Rozdział XIV
Prawa własności intelektualnej

 

§ 41

 1. Wszystkie prezentowane w Sklepie oraz w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, w związku z czym Sprzedawca informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały.
 2. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z treści Serwisu poprzez wyświetlenie jej na ekranie monitora, wydruk w 1 egzemplarzu lub zapis na dysku komputera wyłącznie w celach użytku osobistego. Wszelkie inne formy wykorzystania treści Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu są zabronione.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu i prezentowanych w nim treści oraz do Bazy Danych przysługują Sprzedawcy. Przyjęty w Serwisie układ prezentowania treści oraz design stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnej i autorskiej.
 4. Udostępnione w Serwisie dane z Bazy Danych nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego oraz nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub włączenia do innej bazy danych oraz innego publicznego rozpowszechniania bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie.

 

Rozdział XV
Postanowienia końcowe

 

§ 42

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw do Sklepu lub Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych ze Sklepem lub Serwisem, z tytułu, których osobom korzystającym ze Sklepu lub Serwisu nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Sprzedawcy.

 

§ 43

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Zamawiający nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do Sprzedawcy lub do innego punktu wskazanego przez Sprzedawcę na terenie kraju prowadzącego działalność w zakresie recyklingu zużytego sprzętu. Dostarczenie zużytego sprzętu może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

 

§ 44

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy:
  • 1) ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego,
  • 2) ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
  • 3) ustawy o ochronie danych osobowych,
  • 4) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • 5) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu podyktowanych ważnymi przyczynami. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Serwisie z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie będą skuteczne wobec Umów zawartych przed datą obowiązywania zmian, Umowy te podlegają postanowieniom Regulaminu obowiązującym w chwili ich zawarcia. W przypadku Użytkowników Konta będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia opublikowania zmian Regulaminu. Wraz z ogłoszeniem w Serwisie zmian Regulaminu Sprzedawca zobowiązany jest poinformować dotychczasowych Zamawiających i Użytkowników konta o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie stosownej informacji oraz linku do treści nowego Regulaminu na wskazany przy rejestracji lub w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw drugiej strony Umowy. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

 

§ 45

 1. Spory wynikające z zawartej Umowy winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości zgodnej z przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego, zaś spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W przypadku, gdy stroną Umowy jest Konsument, Strony za obopólną zgodą mogą poddać rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej.

 

§ 46

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2014 roku.

 

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (dla konsumenta)

Załącznik do Regulaminu sklepu

 

 

Pobierz wzór oświadczenia:
wzór oświadczenia - plik PDF
wzór oświadczenia - plik DOC (Word)