Wczytuję dane...
Regulamin wersja archiwalna 1.1 z dnia 22.09.2013

Regulamin sklepu wersja  ARCHIWALNA 1.1
obowiązywała w okresie 22.09.2013 - 09.09.2014

 

 

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Fundusz Hipoteczny Omnes Sp. z o.o. ul. Smolańska 3, Szczecin 70-026). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

1. Sklep www.omnes.pl jest prowadzony przez firmę:

Fundusz Hipoteczny Omnes Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 27
71-025 Szczecin

NIP 955-23-32-153
REGON: 321188972
KRS: 0000416358

Zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydz. Gosp. - KRS
Kapitał zakładowy: 65.000 zł wpłacony w całości

Konto - mBank: 23 1140 2004 0000 3302 7476 1808

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez stronę internetową, drogą mailową lub za pośrednictwem faxu.

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Przy każdym z produktów podany jest termin realizacji zamówienia. 

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7. Sklep nie przyjmuje reklamacji za wady spowodowane podczas dostawy bez załączonego protokołu spisanego przez kuriera doręczającego.  - Zapis ten nie dotyczy sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy. 

8. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

9. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.  - Zapis ten dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy. 

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami netto / brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest osobno dla każdego z produktów.

11. Termin realizacji określony w opisie każdego z oferowanych przez Sprzedającego produktów odnosi się wyłącznie do dni roboczych..

12. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

14. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany  prowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

15. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.omnes.pl/_cms/view/-7/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

16. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Omnes.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

18. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. - Zapis ten dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy. 

19. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedającego. -  Zapis ten nie dotyczy sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy.

Wersja 1,1 (Szczecin, 22-09-2013)