loadingimg

Wczytuję dane...
Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży zawartej na odległość

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość uregulowane zostało w rozdziale 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, co oznacza, że jeżeli nabywasz w sklepie Omnes.pl sprzęt lub wyposażenie na potrzeby swojej działalności gospodarczej lub zawodowej wówczas nie możesz korzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.

Umowa sprzedaży zawarta z konsumentem na odległość to umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Prawo odstąpienia

Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania nam jakiejkolwiek przyczyny swojej decyzji.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie zakupionego w naszym sklepie produktu lub, w którym wskazana przez konsumenta osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie produktu. Oznacza to, że jeżeli zadysponowanym przez konsumenta adresem dostawy zakupionych u nas produktów był adres konsumenta wówczas 14 dniowy termin na skorzystanie przez konsumenta z prawa odstąpienia liczony jest od dnia, w którym konsument odebrał przesyłkę z naszego sklepu, gdy natomiast konsument zadysponował przesyłkę z produktami na adres innej osoby trzeciej, termin na odstawienie biegnie od od dnia odbioru przesyłki przez tę osobę trzecią.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy i skutecznie od niej odstąpić, wystarczy by konsument wysłał do nas informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie woli konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy wysłać w formie pisemnej na adres: Fundusz Hipoteczny Omnes sp. z o.o. 70-026 Szczecin ul. Smolańska 3 lub przesłać faksem na numer 91 883-52-61 albo pocztą elektroniczną na adres biuro@omnes.pl.
Konsument odstępując od umowy może skorzystać z przygotowanego formularza odstąpienia opublikowanego w naszym serwisie tutaj. Formularz należy pobrać, wydrukować i wypełnić a następnie przesłać do nas w jeden z opisanych wyżej sposobów. Korzystanie z tego formularza nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte podczas zapłaty za zakupione produkty, chyba, że wyraźnie konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od konsumenta zwrotu zakupionych u nas produktów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Po wysłaniu do nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument winien niezwłocznie odesłać nam produkty otrzymane od nas w wyniku realizacji tej umowy, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle do nas produkty przed upływem terminu 14 dni.
Zwracane produkty należy opakować w sposób nie narażający ich na uszkodzenie w transporcie i wysłać przesyłkę na adres: Fundusz Hipoteczny Omnes sp. z o.o. 70-026 Szczecin ul. Smolańska 3.
Bezpośrednie koszty zwrotu produktów ponosi konsument.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości zwracanych produktów wynikające tylko z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych produktów.

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy konsumentowi nie przysługuje

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa z upływem 14-dni od dnia odebrania przesyłki z produktami przez konsumenta, lub inną osobę trzecią gdy konsument zadysponował wysłanie przesyłki na adres osoby trzeciej.

Prawo do odstąpienia konsumenta od umowy nie będzie przysługiwało, jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży są produkty, które przed dostarczeniem go konsumentowi wymagały doposażenia lub modyfikacji zgodnie ze złożonym przez konsumenta w zamówieniu indywidualnym zapotrzebowaniem obejmującym w szczególności wybór poszczególnych elementów wyposażenia lub fizycznych albo funkcjonalnych cech produktu, a także, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są produkty, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Prawo do odstąpienia konsumenta od umowy nie będzie przysługiwało także wtedy, gdy produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży dostarczone są w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu produktu.

Pełny katalog wyłączeń prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje art. 38 ustawy o prawach konsumenta